-->

Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này (“Thỏa thuận”) là thỏa thuận giữa BNQ Global và bạn, thành viên (“Thành viên”), về việc bạn sử dụng Trang web BNQ Global và bất kỳ dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc ứng dụng nào được cung cấp tại miền bnqglobal.vn và các tên miền phụ liên quan (gọi chung là “Trang web”). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và Chính sách bảo mật . Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa Chính sách Bảo mật của BNQ Global và Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này, Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng sẽ được kiểm soát.

BNQ Global có thể thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của Thỏa thuận này theo thời gian có hoặc không có thông báo trước và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực khi đăng trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau những thay đổi đó cấu thành việc bạn chấp nhận Thỏa thuận mới. Bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để tìm hiểu về các điều khoản và điều kiện mới vì chúng có thể ảnh hưởng đến bạn. Thuật ngữ “Bạn” dùng để chỉ tất cả các cá nhân và / hoặc tổ chức truy cập BNQ Global với bất kỳ mục đích nào.

Thỏa thuận này bao gồm:
  • Sử dụng và Chấm dứt
  • Quyền sở hữu
  • Trách nhiệm của Người dùng
  • Liên kết và các trang web khác
  • Từ chối bảo hành
  • Trách nhiệm hữu hạn

1. Sử dụng và Chấm dứt

BNQ Global sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc mất lợi nhuận, mất việc sử dụng, gián đoạn kinh doanh và mất dữ liệu hoặc chi phí mua sắm hàng hóa, công nghệ hoặc dịch vụ thay thế, chi phí bảo hiểm hoặc các thiệt hại do hậu quả gián tiếp hoặc đặc biệt phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc thỏa thuận này.

BNQ Global có quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt hiệu lực tư cách thành viên của bạn ngay lập tức vì bất kỳ lý do gì, có hoặc không có thông báo, nếu bạn vi phạm thỏa thuận này. Bạn cũng có thể chấm dứt tư cách thành viên của mình bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì bằng cách gửi cho BNQ Global thông báo bằng văn bản về ý định đó tới

2. Quyền sở hữu

2.1 Nội dung trang web bnqglobal.vn

a. Bạn thừa nhận rằng Nội dung trên trang web bnqglobal.vn nói chung được cung cấp bởi BNQ Global và / hoặc những Người dùng khác. Bạn xác nhận rằng trang web bnqglobal.vn cho phép truy cập vào Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu khác và các Quyền sở hữu này có giá trị và được bảo vệ trên tất cả các phương tiện hiện có hoặc sau này được phát triển và ngoại trừ được cung cấp rõ ràng bên dưới, việc sử dụng Nội dung của bạn sẽ được điều chỉnh bởi bản quyền hiện hành và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn xác nhận rằng trang web bnqglobal.vn sở hữu bản quyền về “giao diện”, tức là việc lựa chọn, điều phối, sắp xếp và trình bày Nội dung đó. BNQ Global, logo BNQ Global, và các logo và tên BNQ Global khác là thương hiệu của BNQ Global Co., Ltd.

b. Tuy nhiên, bạn không được sửa đổi, sao chép, tái sản xuất, truyền, phân phối, xuất bản, tạo các tác phẩm phái sinh từ, hiển thị hoặc chuyển giao hoặc khai thác thương mại bất kỳ Nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, miễn là bạn có thể (i) thực hiện số lượng hợp lý các bản sao kỹ thuật số hoặc dạng khác để cho phép phần cứng và phần mềm máy tính của bạn truy cập và xem Nội dung, (ii) in một bản sao của mỗi phần Nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao của Nội dung, trong toàn bộ hoặc một phần, ở dạng bản in ra giấy hoặc dạng điện tử chỉ để sử dụng nội bộ. Mọi bản sao được phép của Nội dung phải sao chép ở dạng không sửa đổi bất kỳ thông báo nào có trong Nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông báo về Quyền sở hữu và ghi nhận tác giả nguồn gốc đối với “trang web bnqglobal.vn” và địa chỉ URL của nó. Bạn công nhận rằng BNQ Global.

2.2 Nội dung do thành viên cung cấp

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung (bao gồm cả ảnh của bạn) mà bạn xuất bản hoặc hiển thị trên trang web BNQ Global, hoặc truyền tải cho các Thành viên khác (gọi chung là “Nội dung Thành viên”). Bạn đồng ý rằng BNQ Global có thể xem xét và xóa hoặc loại bỏ bất kỳ Nội dung Thành viên nào mà theo nhận định riêng của mình là vi phạm Thỏa thuận này và Chính sách Quyền riêng tư hoặc có thể gây khó chịu, bất hợp pháp hoặc có thể vi phạm quyền, gây hại hoặc đe dọa sự an toàn của Thành viên hoặc khác. Bất kỳ người dùng nào không tuân theo thỏa thuận này có thể bị cấm truy cập vào trang web.

3.Trách nhiệm của người dùng

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ BNQ Global để:
Phản đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền xuyên tạc, kích động, cung cấp thông tin chống Nhà nước Việt Nam.
Kích động vi phạm, chiến tranh, gây hấn giữa các quốc gia và nhân dân, kích động khiêu dâm, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, hủy hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác theo quy định của pháp luật.
Xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ hoặc xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân
Giới thiệu, tuyên truyền các sản phẩm, dịch vụ mà pháp luật cấm
Đề cập đến các vấn đề liên quan đến chính trị và tôn giáo.
Sử dụng từ ngữ vô văn hóa, vi phạm quy tắc đạo đức và văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xúc phạm, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc có thể bị phản đối.
Sử dụng Dịch vụ BNQ Global cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở âm mưu vi phạm pháp luật.
Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào hoặc bắt đầu giao tiếp vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác.
Đăng nội dung quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối người khác.
Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo, tài liệu khuyến mại không được yêu cầu hoặc trái phép nào, “thư rác”, “thư rác”, “thư dây chuyền” hoặc bất kỳ hình thức mời chào nào khác. Việc cấm này bao gồm nhưng không giới hạn ở:

3.1 Sử dụng lời mời của BNQ Global để gửi tin nhắn đến những người không biết bạn hoặc những người không thể nhận ra bạn là một liên hệ đã biết.
3.2 Sử dụng BNQ Global để kết nối với những người không biết bạn và sau đó gửi các thông điệp quảng cáo không mong muốn đến những kết nối trực tiếp đó mà không được sự cho phép của họ; và

3.3 Gửi tin nhắn đến danh sách phân phối, bí danh nhóm tin hoặc bí danh nhóm.

Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào có chứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào.
Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm được nêu trong các đoạn trên.
Bạn cũng đồng ý sử dụng Dịch vụ BNQ Global cho mục đích cá nhân, phi thương mại hóa.

4. Liên kết và các trang web khác

Trang web này chứa các đường dẫn đến các trang web khác. BNQ Global không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc ý kiến ​​trong các trang web đó, và các trang web đó không được BNQ Global điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác hoặc hoàn chỉnh. Việc đưa bất kỳ trang web liên kết nào vào hoặc thông qua Trang web không có nghĩa là BNQ Global đã chấp thuận hoặc xác nhận trang web được liên kết. Nếu bạn quyết định rời khỏi Trang web và truy cập các trang web của bên thứ ba này, bạn tự chịu rủi ro.

5. Tuyên bố từ chối bảo đảm

Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ BNQ Global được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” và BNQ Global không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc cung cấp nhanh chóng hoặc đúng cách, hoặc lưu giữ bất kỳ thông tin người dùng hoặc liên lạc nào giữa những người dùng. BNQ Global không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc sự tồn tại của bất kỳ thông tin liên lạc nào giữa người dùng. BNQ Global từ chối rõ ràng mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được thể hiện hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

BNQ Global không bảo đảm rằng (i) Dịch vụ BNQ Global sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, (ii) Dịch vụ BNQ Global sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, (iii) kết quả có được từ việc sử dụng Dịch vụ BNQ Global sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, (iv) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được thông qua Dịch vụ BNQ Global sẽ đáp ứng mong đợi của bạn và (v) mọi lỗi trong phần mềm sẽ được sửa chữa.

Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng Dịch vụ BNQ Global đều được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của mình hoặc mất mát dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, được bạn lấy từ BNQ Global hoặc thông qua hoặc từ Dịch vụ BNQ Global sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không được nêu rõ trong thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo đảm hoặc giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. Theo đó, một số giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

6. Trách nhiệm hữu hạn

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng BNQ Global sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường, bao gồm trả phí pháp lý, cho bất kỳ bên thứ ba nào đối với các hoạt động và việc sử dụng trang web của bạn, đối với nội dung bạn đăng, gửi, do bạn vi phạm Điều khoản sử dụng, đối với vi phạm quyền của người khác hoặc vi phạm pháp luật hiện hành của bạn.