Tp. HCM vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí cảng biển trong tháng 3/2022

Theo thông tin nhận được Tp. HCM sẽ triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí trong khu vực c…